تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی دوم الکتروتکنیک
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
358.18 مبانی برق
359.37 کارگاه مقدماتی مکانیک
359.73 کارگاه سیم کشی (1)
359.75 رسم فنی
359.80 کارگاه سیم کشی (2)
359.90 تکنولوژی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی
359.93 اصول اندازه گیری الكتریكی
    منبع : پایگاه کتب درسی  http://www.chap.sch.ir/