تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی دوم متالورژی
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
356.1 مبانی تكنولوژی برق صنعتی
358.51 محاسبات فنی عمومی
358.52 کارگاه ریخته گری (1)
359.37 کارگاه مقدماتی مکانیک
359.56 رسم فنی عمومی
359.61 شناخت فلزات
359.69 اصول تکنولوژیکی ریخته گری
 منبع : پایگاه کتب درسی  http://www.chap.sch.ir