تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی دوم ساختمان
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
رسم فنی و نقشه کشی عمومی ساختمان
358.29 کارگاه ساختمان
359.64 روشهای اجرایی ساختمان سازی
359.66 نقشه برداری ساختمان
359.81 مصالح ساختمان
359.91 محاسبات فنی ساختمان