تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی دوم ساخت و تولید
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
356 محاسبت فنی (1)
356.4 تکنولوژی و کارگاه جوشکاری
356.7 کارگاه مکانیک عمومی
359.54 فیزیك 2
359.55 شناخت و خواص مواد
359.56 رسم فنی عمومی
359.74 تراشکاری (1)
    منبع : پایگاه کتب درسی http://www.chap.sch.ir