تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی سوم الکتروتکنیک
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
450.7 کتاب کار دانش آموز ریاضی 3
482.8 ریاضی 3(پودمانی)
487.8 مدارهای الکتریکی (1)
487.9 تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی
488.3 الکترونیک کاربردی
489 تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی
490.1 ماشین های الکتریکی DC
490.2 ماشین های الکتریکی AC
    منبع : پایگاه کتب درسی  http://www.chap.sch.ir