تبلیغات
مسجد سلیمان -- هنرستان فنی شریف واقفی مسجد سلیمان - دانلود کتاههای درسی سوم متالورژی
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود
کد کتاب نام کتاب
359.54 فیزیك 2
450.7 کتاب کار دانش آموز ریاضی 3
472.7 شیمی (2)
478 محاسبات فنی تخصصی
478.7 رسم مدل و قالب
480.4 اصول متالوژیکی ریخته گری
482.8 ریاضی 3(پودمانی)
487.2 تکنولوژی و کارگاه مدلسازی
489.7 آزمایشگاه متالورژی
 منبه :پایگاه کتب درسی     http://www.chap.sch.ir